• Español
 • English
 • Svenska
Søg
Close this search box.

Spaghetti-diagram

Om under­søgelser af urban­itet og marginalisering

Aerial view of pedestrian crossing.

Som intro­duk­tion til temaet kan under­vis­erne afholde forskel­lige oplæg om nøgle­be­gre­ber inden for under­søgelses­de­sign, fx. kvan­ti­ta­tiv og kval­i­ta­tiv viden­skab samt viden­sk­ab­ste­ori, fx. par­a­dig­mer eller erkendelsesinteresser.

Som intro­duk­tion til arbe­jdet med konkrete kvan­ti­ta­tive og kval­i­ta­tive metoder, kan de stud­erende få forskel­lige bundne opgaver, hvor de afprøver forskel­lige under­søgelses­me­toder i samme område eller på samme lokation.

 

Eksem­pel på et spaghet­ti dia­gram udført af engruppe studerende

Fore­tag en kvan­ti­ta­tiv obser­va­tion af et sted i byen/eller af en mål­gruppe som I selv vælger.

I væl­ger også selv hvad I observer­er, men forslag er eksempelvis:

 • Hvor mange der benyt­ter stedet?
 • Hvor mange står, sid­der, går?
 • Ind­del i kat­e­gori­er fx køn, alder
 • Hvor­dan bruges stedet?
 • Hvor­dan er bevægelserne på stedet — lav kort/streger/e.lign.

På bag­grund af obser­va­tio­nen skal i vælge en afrap­por­ter­ings­form: Lav enten sta­tis­tik, optællinger eller et spaghet­tidi­a­gram.

Det færdi­ge pro­dukt skal kunne vis­es og deles med de andre studerende.

Fore­tag en kval­i­ta­tiv obser­va­tion af samme sted/målgruppe som I lavede den kvan­ti­ta­tive under­søgelse.

Når I tager not­er, kan I bruge neden­stående støtte­spørgsmål. Husk at notere tid, sted, og tid­srum.  

 • Hvor­dan er stemnin­gen på stedet?
 • Hvem bruger stedet? – hvor­dan ser de ud?
 • Hvad bruges stedet til – hvilke kvaliteter har stedet?
 • Hvor­dan er lys og lyd?

Dine not­er kan både bestå af kval­i­ta­tive felt­not­er, billed­er og måske lyde. Tegn en teg­n­ing eller find et arte­fakt, der sym­bol­is­er­er stedet.

Det færdi­ge pro­dukt skal I kunne fremvise og evt. diskutere hvilken ny viden I har opnået gen­nem brug af denne metode. Husk at notere tid, sted, og rum.

Ekstra opgave – hvis I har fået mod på mere:

Lav nogle ”voxpop”-interviews, dvs et lynko­rte inter­view med infor­man­ter på stedet. I kan eksem­pelvis stille føl­gende spørgsmål:

 • Hvor længe har du kendt til dette sted?
 • Er du her tit?
 • Har du lært noget af dette sted? – hvis ja: hvad?
 • Hvor­dan er dette sted i fremti­den tror du?

Opgav­erne kan stilles som studieop­gaver, som de stud­erende efter­føl­gende del­er og sam­men sam­ler op på. Som en del af opsam­lin­gen præsen­ter­er grup­perne deres under­søgelsesar­be­jde og under­vis­erne relater­er de stud­eren­des foreløbige arbe­jde til teori­er, begre­ber og forskningsundersøgelser.

Det er også muligt at give de stud­erende en afs­lut­tende opgave på for­lø­bet. Det kan for eksem­pel være en skriftlig opgave, hvor der fx. er fokus på metodologi.