• Español
 • English
 • Svenska
Søg
Close this search box.

City Mapping

City map­ping — eller kortlægn­ing — er en metode til at under­søge urban­itet og marginalisering.

Bispebjerg Station, Copenhagen

Om by, udsathed og pæd­a­gogik. Som intro­duk­tion afhold­er under­vis­erne et oplæg om byens udvikling i vesten his­torisk set og evt. speci­fikt i Dan­mark, lige­som forskel­lige strate­gi­er for plan­lægn­ing af stor­by­er blev introduceret.

Herun­der intro­duc­er­er under­vis­erne til teo­retiske begre­ber så som: urbanis­er­ing, indus­tri­alis­er­ing, ter­ri­to­riel stig­ma­tis­er­ing, mar­gin­alis­er­ing, gen­tri­fi­cer­ing.
Konkrete udviklinger og tilt­ag for den danske kon­tekst bliv­er ligeledes intro­duc­eret. Tilt­ag og poli­tikker såsom; kvarter­sløftet, område­fornyelserne, hel­hed­splan­er, poli­tik for udsat­te boligom­råder, par­al­lel­sam­fundspakken, osv.

De stud­erende får efter oplægget til opgave at vælge et lokalom­råde som case for deres undersøgelsesarbejde.

City-map­ping består af at under­søge det udval­gte område på to forskel­lige måder:

 • En kortlægn­ing af områdets demografi med fokus på hvad er inter­es­sant for spe­cial- og socialpæd­a­gogik, og
 • Et eksplo­rativt feltarbejde

For at kortlægge det selv­val­gte område skal I frem­skaffe viden som kan svare på føl­gende spørgsmål:

 • Hvor­dan er områdets demografi? herun­der socioøkonomisk sammensætning
 • Hvor mange men­nesker bor der i jeres område?
 • Hvor mange og hvilke insti­tu­tion­er er der, med særligt fokus på SOS-institutioner
 • Er der nogle poli­tiske mål­sæt­ninger for jeres område?
 • Er der nogle store bygge- og eller andre plan­lægn­ingstil­t­ag i gang, eller på tegnebrættet?

Hvis der er ord man ikke forstår, så det en del af opgaven at finde ud af hvad det/de bety­der. Det kunne for eksem­pel være ordet ‘demografi’.

En eksplo­rativ til­gang som en del af feltar­be­jdet, bety­der at I ikke led­er efter noget bestemt, men at I udforsker stedet. I skal både bevæge jer rundt og fx. sid­de på en bænk, mens I observerer:

 • Hvem hænger ud hvor, er der pladser, kiosker, togsta­tion­er, broer, veje, park­er der bliv­er benyt­tet af ‘SOS-mål­grup­per’?

I skal notere:

 • Tid og sted for observation.
 • Hvem bruger stedet?
 • Hvor­dan bruges stedet?
 • Hvor mange?
 • Hvor mange forskellige?
 • Hvad ind­by­der stedet til og hvorfor?
 • Hvor ville I selv sidde/være i læn­gere tid dette sted og hvorfor?

og

 • Tag et billede af hel­he­den OG af en detalje.

Ophold jer på stedet i et stykke tid.
Husk: GPDR, (forsknings)etik og almen ordent­lighed.
Skriv jeres obser­va­tion­er ned, så det bliv­er sys­tem­a­tisk dokumentation.

 • Tag et billede af en sit­u­a­tion, en per­son, en gruppe, eller andet der illus­tr­erer et stigma

Husk igen: GPDR, etik, ordent­lighed, osv.

Efter opgav­erne er fuld­ført, sam­les der op på hold­et. Grup­perne præsen­ter­er deres under­søgelsesar­be­jde og under­vis­erne relater­er de stud­eren­des foreløbige arbe­jde til teori­er, begre­ber og forskningsundersøgelser.