• Español
  • English
  • Svenska
Søg
Close this search box.

Om projektet

En kort intro­duk­tion til bagrun­den for LEMA-pro­jek­tet, vores mål og vores metodiske tilgang.

Map depicting population density in Europe. Copenhagen, Málaga and Malmø are marked by yellow dots

Mar­gin­alis­erede unge i europæiske byområder vis­er lav grad af inklu­sion og delt­agelse i de sam­fundsmæs­sige are­naer. Sam­tidig er det tydeligt, at vi på det faglige plan er mere eller min­dre kvalt i forhold til at arbe­jde med netop inklu­sion af de mest mar­gin­alis­erede unge. Det skyldes dels sam­fundsmæs­sige ulighedsstruk­tur­er, men det skyldes også, at de pro­fes­sionelle end­nu ikke er uddan­net i at forstå omfanget af de unges sit­u­a­tion­er, som er særligt kom­plekse i bymiljøer. Når vi i dette pro­jekt taler om pro­fes­sionelle, ref­er­erer vi til alle dem, der arbe­jder pro­fes­sionelt med mar­gin­alis­erede unge i byområder – social­råd­gi­vere, pæd­a­goger, socialpæd­a­goger og lærere.

En cen­tral forståelse i dette pro­jekt er, at man­glen på faglighed skyldes, at det indtil nu ikke er almin­delig prak­sis at forstå socialt og pæd­a­gogisk arbe­jde som et spørgsmål om at plan­lægge indi­vidu­elle, sociale og kon­tek­stuelle (herun­der sociospa­tiale) løs­ninger vedrørende unge i risikozonen.

Det overordnede mål for LEMA-pro­jek­tet er der­for at udvikle en bæredygtig pæd­a­gogisk mod­el til at arbe­jde med ekstremt mar­gin­alis­erede unge – en mod­el for Par­tic­i­pa­to­ry Social Plan­ning (PSP), som omfatter:

  • Udviklin­gen af ​​en delt­a­gende kon­tek­st­føl­som socialpæd­a­gogik til inno­v­a­tive løs­ninger (tvær­na­tion­alt)
  • En bredere viden om sam­men­hæn­gen mellem urbane miljøer og unges marginaliseringsprocesser
  • Reper­toir­er af prak­sis for fag­folk, velfærdsmyn­dighed­er, ngo’er, poli­tiske beslut­ningstagere, under­vis­ere og forskere i forhold til at forstå, anerk­ende og rea­gere på de kom­plekse sociale prob­le­mer, som mar­gin­alis­erede unge står over for

I dette pro­jekt er det væsentligt, at de mar­gin­alis­erede unge er nøglepart­nere i udviklin­gen af ​​nye inno­v­a­tive løs­ninger. De er de rigtige ekspert­er, og at lære af deres mar­gin­alis­erede posi­tion er afgørende for de inno­v­a­tive løs­ninger i dette pro­jekt. Pro­jek­tets mål­grup­per er således både udsat­te unge i byområder og de pro­fes­sionelle og pæd­a­goger, der arbe­jder med dem.

Pro­jek­tets part­nere er videregående uddan­nelsesin­sti­tu­tion­er og organ­i­sa­tion­er, der arbe­jder med mar­gin­alis­erede unge i tre forskel­lige bysam­men­hænge: Køben­havns Pro­fes­sion­shøjskole og 3B Bolig­foren­ing i Køben­havn, Dan­mark; Malmö Uni­ver­sitet og Malmö Stad i Sverige; Uni­ver­si­dad de Mála­ga og NGO’en Aso­ciación Mar­ro­quí i Mála­ga, Spanien (se yderligere under part­ner­præsen­ta­tion).

Metodisk tilgang

LEMA-pro­jek­tets metodiske til­gang er således delt­agelsesstrate­gi­er, der skaber rum til at ind­drage både unge og de pro­fes­sionelle. Udvikling af de pro­fes­sionelles viden og færdighed­er er vigtige dele af inno­va­tion på området for social inklu­sion af stærkt mar­gin­alis­erede unge.
Udvikling af et sæt værk­tø­jer baseret på analyser udført af fag­folk, forskere og mar­gin­alis­erede unge vil styrke de pro­fes­sionelles prak­sis­reper­toire og skabe nye måder at være pro­fes­sionel på ved at lære af marginalerne.