• Dansk
  • Español
  • English
Sök
Close this search box.

LEMA-pro­jek­tet på svenska

Learning from the Margins

Social inklud­er­ing av mar­gin­alis­er­ade ung­do­mar i urbana miljöer

På den här webb­plat­sen hit­tar du vägled­ning och prak­tiska tips/råd, läromedel och andra inspirerande resurs­er för yrkesverk­sam­ma, stu­den­ter, mål­grup­per och andra som arbe­tar med inkluderande delt­a­gande ped­a­gogisk forskn­ing och prak­tik. Vårt mål är:

  • att stär­ka socialped­a­goger­nas yrkes­i­den­titet genom att stär­ka deras för­må­ga att hantera unga män­niskor i mar­gin­alis­er­ade posi­tion­er i urbana områ­den, och
  • att utfors­ka sociala inno­va­tion­såt­gärder med ung­do­mar i riskzonen.

Det är inte allt innehåll som finns på sven­sk, men här kan du läsa mer om pro­jek­tet. Och nedan kan du se mer om hur vi arbe­tar teo­retisk och praktisk.

Hur vi arbetar

Urban Meth­ods.   Didak­tiska exem­pel och metoder utveck­lade av forskare, lärare och prak­tik­er i Köpen­hamn, Mála­ga och Malmö

Spaghet­tidi­a­gram  är en snabb och visuell kvan­ti­ta­tiv metod för att analy­sera män­sklig rörelse i det urbana rummet.

City map­ping är en kval­i­ta­tiv metod för att utfors­ka upp­fat­tnin­gen av det urbana rummet.

Framtidsverk­stad erb­jud­er en struk­tur där röster och per­spek­tiv från alla delt­a­gare beak­tas för at ska­pa en plan för att påver­ka sin omgivn­ing och sina egna liv.

Livs­lin­je är en enkel teknik som gör det möjligt att visu­alis­era de vik­ti­gaste mil­stol­par­na i en män­niskas liv

Upturned Par­tic­i­pa­tion är en teknik för ped­a­gogisk planer­ing där mak­tre­la­tio­nen mel­lan unga och vux­na vänds upp och ner.

Par­tic­i­pa­to­ry Social Plan­ning (PSP) är ett metodiskt tillvä­gagångssätt för kri­tisk reflek­tion, strate­giska lös­ningar och kreati­va svar för social inte­gra­tion av unga, mar­gin­alis­er­ade människor.

Utfors­ka här hur PSP används i Dan­mark, Spanien och Sverige.