• Dansk
  • Español
  • English
Sök
Close this search box.

Urbana metoder

Idéer och input till aktiviteter som du kan använ­da för att få kun­skap om urban­itet och mar­gin­alis­er­ing i din stad.

Flera av de didak­tiske exem­pel och metoder som kom­mer att pre­sen­teras är till exem­pel utveck­lade som en stad­spro­fi­lut­bild­ning för spe­cial- och socialped­a­goger vid Köpen­hamns Högsko­la. Metoder­na kan använ­das i sam­band med under­vis­ning och de kan med fördel stöd­jas genom att läsa rel­e­vant litteratur.