• Dansk
  • Español
  • English
Sök
Close this search box.

Livslinje

‘Livs­lin­jen’ är en metod som kan använ­das för att analy­sera män­nisko­rs livshistoria.

Three young men looking at the water on a rocky beach

I denne forskn­ing har ’livs­lin­jen’ använts för att analy­sera migra­tions­banan hos de unga män­niskor som vi har arbe­tat med i Spanien.

Varför ska man använda ’Livslinjer’?

Biografisk metod är inte bara ett sätt att förstå verk­ligheten för män­niskor och grup­per i riskzo­nen, utan den har en enorm poten­tial för förståelsen av män­nisko­rs liv utifrån ett socio-ped­a­gogiskt perspektiv.

’Livs­lin­jen’ är en väldigt enkel metod, styrd av tidens logik (kro­nolo­gi), som gör det möjligt att grafiskt förestäl­la sig en per­sons vik­ti­gaste mil­stol­par i livet. Nedan visas en bild av en av de tid­slin­jer som gjordes i LEMA-projektet.

Som man kan se bör­jade den­na ’livs­lin­je’ ska­pas på den delt­a­gande unga blev ombedd att göra en livs­re­sa från bör­jan av sitt liv fram till tiden för inter­vjun, där han skulle framhä­va de mest bety­dande ögonblick­en utifrån stu­di­ens fokus. 

A sheet of paper with handwritten notes
Ini­tial life­line notes. Dif­fi­cul­ties (red), help (yel­low) and goals/dreams (blue)
Lifeline visualization
Visu­al­iza­tion of the life­line in Prezi

Så snart det ini­tiala arbetet hade slut­förts, skissades ’livs­lin­jen’ upp med hjälp av dator­pro­gram som gjorde det möjligt att fören­kla infor­ma­tio­nen och pre­sen­tera den på ett mer pas­sande sätt. Som exem­pel, uppe till höger finns den förs­ta bilden av en ’livs­lin­je’ som för­beretts genom att använ­da Prezi-programmet.

För en mera förd­ju­pas infor­ma­tion om meto­den rek­om­menderas lit­ter­a­turen nedan.

Referencer

På engelska

Her­rera-Pas­tor, D.  & Frost, N. (2021). Basic epis­te­mol­o­gy of bio­graph­i­cal research: a review based on the extra­or­di­nary life his­to­ry of a young offend­er. Revista Lati­noamer­i­cana de Metodología de las Cien­cias Sociales (Relmecs) 11(1), e086. https://doi.org/10.24215/18537863e086

Her­rera-Pas­tor, D., Man­cila, I. y Kush­n­er, S. (2017). A cross-nar­ra­tive analy­sis in bio­graph­i­cal inquiry. A research note. The New Edu­ca­tion­al Review, 48, n. 2, 285–296. DOI: 10.15804/tner.2017.48.2.23

På spanska

Her­rera-Pas­tor, D. y De Oña-Cots, J.M. (2021). Inves­ti­gación biográ­fi­ca: méto­do de apren­diza­je extra­or­di­nario. Dos casos de empoderamien­to y resilien­cia [Bio­graph­i­cal research: an extra­or­di­nary learn­ing method. Two cas­es of empow­er­ment and resilience]. En M.T. Castil­la (coord.). Metodologías emer­gentes en edu­cación supe­ri­or (en pren­sa). Barcelona: Octaedro.

Man­cila, I., Sol­er, C. y Her­rera-Pas­tor, D. (2020). Relatos docentes: expe­ri­en­cias y reflex­iones sobre la inclusión en Edu­cación Supe­ri­or  [Teach­ers’ sto­ries: expe­ri­ences and reflec­tions on inclu­sion in high­er edu­ca­tion]. En C. Mon­ge-López y P. Gómez-Hernán­dez (ed.). Claves para la Inclusión en Edu­cación Supe­ri­or (297–333). Madrid: Síntesis.

Her­rera Pas­tor, D., Páez Rob­les, C., Páez Rob­les, D., Por­ras Martínez, M., Ríos López, F., Sánchez Fuentes, A. y Vázquez Fran­co, Á. (2016). Sin ras­tro de edu­cación inclu­si­va en la biografía esco­lar de Raúl [With no trace of inclu­sive edu­ca­tion in Raul’s school biog­ra­phy. Sto­ry and vignettes pro­duced by a group of stu­dents]. Revista Interuni­ver­si­taria de For­ma­ción de Pro­fe­so­ra­do 87 (30.3), 137–155.

Rivas Flo­res, J.I. y Her­rera Pas­tor, D. (coords.) (2009). Voz y edu­cación. La nar­ra­ti­va como enfoque de inter­pretación de la real­i­dad [Voice and edu­ca­tion. Nar­ra­tive as an approach to inter­pret­ing real­i­ty]. Barcelona, Octaedro.

Her­rera Pas­tor, D. (2009). Memo­rias de la escuela. Revisión del for­ma­to auto­bi­ográ­fi­co [School mem­oirs. Review of the auto­bi­o­graph­i­cal for­mat]. En J.I. Rivas Flo­res y D. Her­rera Pas­tor (coords.). Voz y edu­cación. La nar­ra­ti­va como enfoque de inter­pretación de la real­i­dad (37–54). Barcelona: Octaedro.

På portugisiska

González Mon­teagu­do, J., Her­rera Pas­tor, D. y Padil­la Car­mona, M.T. (2019).  Abor­da­gens biográ­fi­co-nar­ra­ti­vas com estu­dantes uni­ver­sitários não-tradi­cionais [Bio­graph­i­cal-nar­ra­tive approach­es with non-tra­di­tion­al uni­ver­si­ty stu­dents]. En A.C. Pes­tana Fragoso y S.C. Andrade Teo­dosio (edi­tors). Dos “Novos Públi­cos” do Ensi­no Supe­ri­or aos estu­dantes “não-tradi­cionais” no Ensi­no Supe­ri­or (59–77). Coim­bra (Por­tu­gal): CINEP.