• Dansk
  • Español
  • English
Sök
Close this search box.

Participatory Social Planning (PSP)

Par­tic­i­pa­to­ry Social Plan­ning kon­noter­ar det delt­a­gande planer­ingspar­a­dig­met, men med en twist.

A plane seen from a yard passing over buildings

Par­tic­i­pa­to­ry Social Plan­ning är ett metodiskt tillvä­gagångssätt för kri­tisk reflek­tion, strate­giska lös­ningar och kreati­va svar mot social inte­gra­tion av unga, mar­gin­alis­er­ade män­niskor. I en vidare mening bet­onar den sociala dimen­sio­nen att involvera grup­per av med­bor­gare i den sociala planer­ing­sprocessen och föra med sig deras erfaren­heter och livsvärld.

Att sam­ska­pa den­na mod­ell har var­it en lärorik erfaren­het och en utökn­ing av kun­skap och prak­tikreper­toar för yrkesverk­sam­ma, välfärd­stjän­stemän, icke-statli­ga organ­i­sa­tion­er, beslutsfattare, utbil­dare och forskare i rela­tion till att förstå, erkän­na och svara på de kom­plexa sociala prob­lem som mar­gin­alis­er­ade unga män­niskor måste möta.

Var­je land bidrar till mod­ellen med oli­ka tillvä­gagångssätt. Du hit­tar en mer ingående reflek­tion över den nationel­la forsknin­gen under var­je flik. Du kom­mer ock­så att hit­ta de tekniker som används i forsknin­gen utar­be­tad under urbana metoder.