• Dansk
  • Español
  • English
Sök
Close this search box.

PSP – Sverige

Innehållsförteckning 

Participatory Social Planning — Sverige

Den sven­s­ka delen av LEMA-pro­jek­tet grun­dar sig i ett samar­bete mel­lan Malmö uni­ver­sitet och Malmö stad. Pro­jek­tet har involver­at en grupp unga kil­lar i åldrar­na 18–20 som bor i en socioekonomiskt utsatt stads­del i staden.

Målen för LEMA-pro­jek­tet har väglett arbetet i Malmö, som har utgått från Framtidsverk­stads meto­den. Meto­den syf­tar till att erb­ju­da ett demokratiskt forum för diskus­sion­er kop­plat till ett tema eller ett ämne som delt­a­gar­na vill förän­dra eller utveck­la. I Malmö diskuter­ade de delt­a­gande unga sina liv utifrån temat

”Vad behöver jag/vi göra för att ge ung­do­mar i bostad­som­rådet ett bra liv idag och i framtiden?”

Två ledare guidade de unga genom de fas­er som meto­den byg­ger på. I den förs­ta, kri­tik­fasen, inven­ter­ades prob­lem och utmaningar relat­er­ade till tem­at, och i den andra, visions­fasen, alter­na­tiv och vision­er utifrån hur det skulle kun­na vara om inga begrän­sningar fanns. Efter dessa fas­er över­gick arbetet i en konkre­tis­er­ings­fas där delt­a­gar­na diskuter­ade konkre­ta lös­ningar och åtgärder. Den­na fas är vik­tig efter­som det främ­s­ta syftet med Framtidsverk­stad är att ver­ka för förän­dring och utveck­ling. Här använde delt­a­gar­na där­för idéer­na från de tidi­gare faser­na för att kom­ma överens om en handlingsplan.

Framtidsverkstad

Framtidsverk­stad är en metod utveck­lad av Robert Jungk och och Nor­bert Müllert (1984) som syf­tar till att ska­pa ett demokratiskt rum där män­niskor utifrån egna pre­miss­er och förut­sät­tningar kan mötas för att till­sam­mans påver­ka sin omgivn­ing och sina egna liv. Meto­den, som idag används i oli­ka län­der inklu­sive Sverige och Dan­mark, erb­jud­er därmed ett rum där delt­a­gare med oli­ka intressen, erfaren­heter och värderingar möts för att diskutera och plan­era för förändring.

Den ide­ol­o­giska grund för utveck­lings- och förän­dringsar­bete som Framtidsverk­stad byg­ger på kan enligt Den­vall och Salo­nen (2000) delas in i sex dimensioner:

  1. Dess män­niskosyn byg­ger på en tro på män­nisko­rs för­må­ga att tän­ka, ska­pa och ta ans­var för sina liv och sin omgivning.
  2. Män­sklig utveck­ling grun­dar sig i att det inte går att för­li­ta sig på etabler­ade lös­ningar, och där­för behöver män­niskor och samhällen kreativitet och mod för att prö­va nya lösningar.
  3. Kollek­tivt ska­pande utgår från att insik­ter och han­dlin­gar ska­pas i kon­fronta­tion­er och i möten med andra människor.
  4. Det är i gränss­nit­tet mel­lan mot­stånd, dröm­mar och idéer om framti­den som inno­va­tion och förän­dring blir möjlig.
  5. Demokratisk utveck­ling förut­sät­ter nya for­mer av gemen­sam­ma beslut i takt med samhällsförändringar.
  6. Framti­den definieras som att det finns en för­må­ga hos män­niskan att väl­ja vägar och for­mulera framtids­bilder och strategier.

Framtidsverk­staden erb­jud­er först och främst en are­na för att främ­ja han­dling och förän­dring, baser­ad på en struk­tur­erad process som kom­binerar rationell och logisk analys med kreativitet (Den­vall och Salo­nen 2000:30). Att tilläm­pa meto­den i ett forskn­ingssam­man­hang skil­jer sig något från det­ta tillvä­gagångssätt. Men pre­cis som meto­den ”Upturned par­tic­i­pa­tion” (se PSP Dan­mark), erb­jud­er Framtidsverk­stad möj­ligheter för aktions­forskare att sys­tem­a­tiskt under­sö­ka och analy­sera hur förän­dringar kan ska­pas utifrån män­nisko­rs kri­tik, vision­er och lös­ningar. På så sätt kan kun­skap om social och samhäll­sutveck­ling skapas.

Vidare läsning

Buhl, Jette; Gitte Nile­sen & Ingrid Therkelsen (1989). Fremtidsverk­stad – en udfor­dring til det sociale arbe­jde. Nordiskt Sosialt Arbei­de 3/1989, 16–22.

Den­vall, Vern­er & Tapio Salo­nen (2000). Att bry­ta vanans makt – Framtidsverk­städer och det nya Sverige. Lund: Studentlitteratur

Nielsen, B. S., (TRANS.) (1984). Robert Jungk & Nor­bert Müllert: Hånd­bog i fremtidsværk­st­ed­er. (1. ed.) Poli­tisk revy.