• Dansk
 • Español
 • English
Sök
Close this search box.

Spaghetti-diagram

Ett “spaghet­tidi­a­gram” är en enkel och visuell metod för att illus­tr­era rörelser — det kan till exem­pel vara ungas rörelser i stadsrummet.

Aerial view of pedestrian crossing.

Som metod kan spaghet­tidi­a­gram använ­das för att under­sö­ka urban­itet och mar­gin­alis­er­ing. Om du behöver en intro­duk­tion till spaghet­tidi­a­gram­met kan det vara en bra idé att läsa om nyck­el­be­grepp inom forskn­ings­de­sign, till exem­pel veten­skaplig teori, par­a­digm, kog­ni­ti­va intressen och kvan­ti­ta­tiv och kval­i­ta­tiv vetenskap.

Som lärare kan du ock­så intro­duc­era speci­fi­ka kvan­ti­ta­ti­va och kval­i­ta­ti­va metoder och du kan eventuellt ge elev­er­na oli­ka bund­na uppgifter, där de måste prö­va oli­ka forskn­ingsme­toder inom sam­ma område eller på sam­ma plats.

Se exem­pel nedan

Spaghetti Diagram

Exem­pel på ett spaghet­tidi­a­gram som gjorts av en grupp studenter

Som en intro­duk­tion till tem­at kan föreläsar­na hål­la oli­ka pre­sen­ta­tion­er om nyck­el­be­grepp inom stud­iedesign, t.ex. kvan­ti­ta­tiv och kval­i­ta­tiv veten­skap, samt veten­skaplig teori, t.ex. par­a­digm eller kog­ni­ti­va intressen.

Gör en kvan­ti­ta­tiv obser­va­tion av en plats i staden eller av en val­fri mål­grupp. Du kan väl­ja vad du observer­ar, men förslag är till exempel:

 • Hur mån­ga som använ­der platsen?
 • Hur mån­ga står, sit­ter, går?
 • Dela in i kat­e­gori­er, t.ex. kön, ålder
 • Hur används platsen?
 • Hur är rörelser­na på plats — gör kar­tor / lin­jer / liknande.
 • Baser­at på obser­va­tio­nen måste du väl­ja en rap­por­ter­ings­form. Gör anti­n­gen sta­tis­tik, räkningar eller ett spagettidiagram.

Efteråt måste det vara möjligt att visa och dela den färdi­ga pro­duk­ten med de andra eleverna.

Gör en kval­i­ta­tiv obser­va­tion av sam­ma plats eller mål­grupp som du gjorde den kvan­ti­ta­ti­va stu­di­en. När du tar anteck­ningar kan du använ­da sup­port­frå­gor­na nedan. Kom ihåg att notera tid och plats.

 • Hur är stämnin­gen på platsen?
 • Vem använ­der plat­sen? Och hur ser de ut?
 • Vad används plat­sen till — vil­ka egen­skaper har platsen?
 • Hur är ljus och ljud?
 • Skriv en kval­i­ta­tiv fäl­tan­teck­n­ing, ta bilder och kanske ljud, rita en teck­n­ing, hit­ta en arte­fakt som sym­bol­is­er­ar platsen.

Du måste kun­na pre­sen­tera den färdi­ga produkten.

Extra uppgift — om det är lämpligt och om du är modig:

Gör några “vox­pop” ‑inter­vjuer, det vill säga snab­ba inter­vjuer med infor­man­ter på plats. Du kan till exem­pel stäl­la föl­jande frågor:

 • Hur länge har du känt till det här stället?
 • Är du här ofta?
 • Har du lärt dig något av det här stäl­let? — i så fall vad?
 • Hur är det här stäl­let i framti­den tror du?

Uppgifter­na kan stäl­las in som studieuppgifter och som stu­den­ter­na sedan delar med sig av och gör en sam­ling i teamet. Här pre­sen­ter­ar grup­per­na sitt forskn­ingsar­bete, och lärar­na relat­er­ar elev­er­nas förar­bete till teori­er, begrepp och forskningsstudier.

Det är ock­så möjligt att ge stu­den­ter­na en sista uppgift på kursen. Det kan till exem­pel vara en skriftlig uppgift.