• Dansk
  • Español
  • English
Sök
Close this search box.

Om projektet

Det här avs­nit­tet är en kort intro­duk­tion till pro­jek­tet: Learn­ing from the Margins. 

Map depicting population density in Europe. Copenhagen, Málaga and Malmø are marked by yellow dots

Mar­gin­alis­er­ade ung­do­mar i europeiska stad­som­rå­den uppvis­ar låga nivåer av inklud­er­ing och delak­tighet på de samhäl­leli­ga are­or­na. Sam­tidigt är det tydligt att vi på det pro­fes­sionel­la plan­et är mer eller min­dre kväv­da jäm­fört med att arbe­ta med just inklud­erin­gen av de mest mar­gin­alis­er­ade unga. Det­ta beror delvis på struk­tur­er för ojäm­likhet i samhäl­let, men det beror ock­så på att yrkesverk­sam­ma ännu inte är utbil­dade i att förstå omfat­tnin­gen av ung­do­mar­nas sit­u­a­tion, som är särskilt kom­plex i urbana miljöer. I det­ta pro­jekt av pro­fes­sionel­la hän­vis­ar vi till alla som arbe­tar pro­fes­sionellt med mar­gin­alis­er­ade ung­do­mar i stad­som­rå­den – socialar­betare, ped­a­goger, socialped­a­goger och lärare.

En cen­tral förståelse i det­ta pro­jekt är att bris­ten på pro­fes­sion­al­ism beror på att det hit­tills inte är van­lig prax­is att förstå socialt och ped­a­gogiskt arbete som en frå­ga om att plan­era indi­vidu­el­la, sociala och kon­textuel­la (inklu­sive sociospa­tiala) lös­ningar som rör unga män­niskor i riskzonen.

Det över­gri­pande målet för LEMA-pro­jek­tet är där­för att utveck­la en håll­bar ped­a­gogisk mod­ell för att arbe­ta med extremt mar­gin­alis­er­ade ung­do­mar – en mod­ell för delt­a­gande social planer­ing (PSP), som inkluderar:

  • Utveck­lin­gen av en delt­a­gande kon­tex­tkänslig socialped­a­gogik för inno­v­a­ti­va lös­ningar (transna­tion­al)
  • En bredare kun­skap om sam­ban­det mel­lan en urban miljö och unga män­nisko­rs marginaliseringsprocesser
  • Reper­toar­er av prak­tik för yrkesverk­sam­ma, välfärd­stjän­stemän, icke-statli­ga organ­i­sa­tion­er, beslutsfattare, utbil­dare och forskare i förhål­lande till att förstå, erkän­na och svara på de kom­plexa sociala prob­lem som mar­gin­alis­er­ade unga män­niskor måste möta.

I det­ta pro­jekt är det bety­delse­fullt att de mar­gin­alis­er­ade ung­do­mar­na är nyck­el­part­ner i utveck­lin­gen av nya inno­v­a­ti­va lös­ningar. De är de verk­li­ga expert­er­na och att lära sig av deras mar­gin­alis­er­ade posi­tion är avgörande för de inno­v­a­ti­va lös­ningar­na i det­ta pro­jekt. Pro­jek­tets mål­grup­per är allt­så både ung­do­mar i riskzo­nen i tätorter och de pro­fes­sionel­la och ped­a­goger som arbe­tar med dem.

Pro­jek­t­part­ners är insti­tu­tion­er för högre utbild­ning och organ­i­sa­tion­er som arbe­tar med mar­gin­alis­er­ade ung­do­mar i tre oli­ka urbana sam­man­hang: Uni­ver­si­ty Col­lege Copen­hagen och 3B Hous­ing Asso­ci­a­tion i Köpen­hamn, Dan­mark; Malmö högsko­la och Malmö stad i Sverige; Uni­ver­sitetet i Mála­ga och den icke-statli­ga organ­i­sa­tio­nen Aso­ciación Mar­ro­quí i Mála­ga, Spanien (se part­ner pre­sen­ta­tion (engel­sk)).

Metodologiskt tillvägagångssätt

LEMA-pro­jek­tets metodiska ansats är allt­så delt­a­gan­destrate­gi­er som ska­par utrymme för att involvera både unga och yrkesverk­sam­ma. Att utveck­la de yrkesverk­sam­mas kun­skaper och färdigheter är vik­ti­ga delar av inno­va­tion inom området social inte­gra­tion av högt mar­gin­alis­er­ade ung­do­mar. Att utveck­la en upp­sät­tning verk­tyg baser­ade på analyser gjor­da av yrkesverk­sam­ma, forskare och mar­gin­alis­er­ade ung­do­mar kom­mer att stär­ka yrke­sutö­var­nas reper­toar­er och ska­pa nya sätt att vara yrkesverk­sam­ma genom att lära av marginalerna.