• Dansk
  • Español
  • English
Sök
Close this search box.

Framtidsverkstad

- ett demokratiskt forum där delt­a­gare med oli­ka intressen och posi­tion­er kan mötas för at arbete med et tema som de vill förändra.

Fremtidsverk­stad erb­jud­er ett demokratiskt forum där delt­a­gare med oli­ka intressen, erfaren­heter och posi­tion­er kan mötas för att arbe­ta med ett över­gri­pande tema eller ämne som de vill förän­dra eller utveckla.

Var­för arbete med fremtidsverk­stad? Syftet med verk­staden är att under­lät­ta ett aktivt delt­a­gande i utveck­lings- och förän­dringsar­bete. Den erb­jud­er en struk­tur där allas röster och per­spek­tiv beak­tas och där delt­a­gar­na, utifrån sina egna pre­miss­er och förut­sät­tningar, till­sam­mans kan ta fram en plan för att påver­ka sin omgivn­ing och sina liv. Framtidsverk­stad leds van­ligtvis av två per­son­er som guidar delt­a­gar­na genom fem fas­er som går från prob­lem­inven­ter­ing till en handlingsplan:

Hit­ta ett tema för verk­staden. Till exem­pel var tem­at i det sven­s­ka LEMA-projektet

”Vad behöver jag/vi göra för att ge unga i bostad­som­rådet ett bra liv idag och i framtiden”?

Diskutera och beslu­ta vem som ska delta, hur mån­ga dagar som behövs (1 eller 2 dagar), var verk­staden ska äga rum och hur processen ska dokumenteras.

Plat­sen är vik­tig efter­som ni behöver organ­is­era rum­met på ett sätt så att det känns till­gäng­ligt, att det bjud­er in till dia­log och möjlig­gör sym­metriska mak­tre­la­tion­er. Vem och vad som kom­mer att domin­era beror på hur rum­met är möbler­at. Tänk ock­så på att väl­ja en plats som ni van­ligtvis inte besöker.

Work­shopen bör­jar med en inven­ter­ing av prob­lem, svårigheter och hin­der relat­er­ade till tem­at: vad vill delt­a­gar­na läm­na efter sig, vad är ni kri­tiska till och vad upplevs som problematiskt?

Det är vik­tigt att bet­ona att alla röster ska tas på all­var och att alla ska kun­na tala fritt. Det som sägs noteras i punk­t­form på bläd­derblock av ledar­na. Punk­ter­na används sedan i diskus­sion­er i min­dre grupper.

Paper with notes from future workshop

Paper with notes from future workshop

Delt­a­gar­na upp­muntras att se bor­tom vardagli­ga ruti­n­er och vanor och att beskri­va hur de tänker sig en framtid utan begrän­sningar: hur skulle det se ut om ni hade beslu­tanderät­ten, och det inte skulle finnas några begrän­sningar och restriktioner?

Även här noteras det som sägs i punk­t­form av ledar­na. Punk­ter­na används sedan i diskus­sion­er i min­dre grup­per. Bråd­skande och attrak­ti­va vision­er och idéer konkre­tis­eras i näs­ta fas.

Här sam­las delt­a­gar­na i små grup­per för att diskutera konkre­ta lös­ningar och åtgärder. Arbetet i grup­per­na ska resul­tera i upp­drag om vad som ska göras, av vem, när, hur och varför.

Upp­dra­gen pre­sen­teras för hela grup­pen, som sedan kom­mer överens om vil­ka idéer och förslag som de ska arbe­ta vidare med efter att Framtidsverk­staden avslutats. 

Framtidsverk­stadens ledare samt tidi­gare och nya delt­a­gare sam­las för att föl­ja upp de upp­drag som beslu­tats om utifrån frå­gor som vad har hänt sedan för­ra mötet, vil­ka utmaningar har det fun­nits i förhål­lande till genom­föran­det och hur ska man fort­sät­ta arbetet?

Referenser

Buhl, Jette; Gitte Nile­sen & Ingrid Therkelsen (1989). Fremtidsverk­stad – en udfor­dring til det sociale arbe­jde. Nordiskt Sosialt Arbei­de 3/1989, 16–22.

Den­vall, Vern­er & Tapio Salo­nen (2000). Att bry­ta vanans makt – Framtidsverk­städer och det nya Sverige. Lund: Studentlitteratur

Jungk, R., and N.R. Müllert. 1984. Hånd­bog I Fremtidsværk­st­ed­er. Viborg: Poli­tisk Revy. (TRAN Nielsen, B. S.)