• Dansk
 • Español
 • English
Sök
Close this search box.

City Mapping

City Map­ping är en metod för att utfors­ka urban­itet och marginalisering.

City skyline seen through a fence

Om du använ­der City Map­ping som en ped­a­gogisk aktivitet är det en bra idé att intro­duc­era elev­er­na för teman urban­itet och migration.

Låt elev­er­na i förväg läsa artik­lar om stadens utveck­ling his­toriskt i väst och speci­fikt artik­lar om lan­det och staden dina kartläg­gningar kom­mer att göras i. Det kan till exem­pel vara artik­lar om hur oli­ka strate­gi­er för att plan­era storstäder introducerades.

Som lärare kan du ock­så intro­duc­era teo­retiska begrepp som: Urbanis­er­ing, indus­tri­alis­er­ing, ter­ri­to­riell stig­ma, mar­gin­alis­er­ing, gentrifiering.

Utifrån ett dan­skt sam­man­hang är det ock­så vik­tigt att se över ini­tia­tiv och pol­i­cy­er som; grannskap­slöftet, områdes­förnyelser, över­gri­pande plan­er, poli­tik för utsat­ta bostad­som­rå­den, par­al­lell­samhällspaketet etc.

Nedan kan du läsa myck­et mer om kartläg­gn­ingsme­to­den och få didak­tisk inspi­ra­tion för hur du kan använ­da den i undervisningen.

Efter intro­duk­tio­nen fick elev­er­na i uppgift att väl­ja ett närom­råde som fall för sitt forskn­ingsar­bete. Elev­er­na fick ini­tialt uppgiften att under­sö­ka området på oli­ka sätt:

 • En under­sökn­ing av områdets demografi med fokus på vad som är intres­sant för spe­cial- och socialpedagogik

Och

 • Ett utforskande fältarbete

Du måste kartläg­ga ditt område i förhål­lande till föl­jande av:

 • Hur är områdets demografi? Inklu­sive socioekonomisk sammansättning
 • Hur mån­ga män­niskor bor i ditt område?
 • Hur mån­ga och vad är insti­tu­tion­er­na, med ett särskilt fokus på SOS ‑insti­tu­tion­er?
 • Finns det några poli­tiska mål för ditt område?
 • Finns det några större bygg- och / eller andra planer­ingsini­tia­tiv på gång, eller på ritbordet?

Om det finns ord du inte förstår är det en del av uppgiften att ta reda på vad det / de bety­der — det kan till exem­pel vara demografi …

Du behöver ett utforskande tillvä­gagångssätt för det­ta förs­ta fäl­tar­bete, vilket innebär att du inte letar efter något speci­fikt. Gå ut i det lokala området du har valt, gå runt, observera och märka:

 • Vem umgås var, finns det torg, kiosker, tågsta­tion­er, broar, vägar, park­er som används av målgrupper?

Du måste notera:

 • Tid och plats för observation
 • Vem använ­der platsen?
 • Hur används platsen?
 • Hur mån­ga?
 • Hur mån­ga olika?
 • Vad bjud­er plat­sen till och varför?
 • Var skulle du vil­ja sit­ta / vara på den här plat­sen länge, och varför?

och

 • Ta en bild av hela OCH av en detalj

Stan­na på plat­sen en stund.
Kom ihåg: GDPR, (forskn­ing) etik och allmän ordning

 • Skriv ner dina obser­va­tion­er så att det blir sys­tem­a­tisk dokumentation
 • Ta en bild av en sit­u­a­tion, en per­son, en grupp eller något annat som illus­tr­erar en Stigma

Kom ihåg igen GDPR, etik, lämp­lighet etc.

Efter genom­för­da uppgifter sam­las teamet där grup­per­na pre­sen­ter­ar sitt forskn­ingsar­bete och lärar­na relat­er­ar elev­er­nas förar­bete till teori­er, begrepp och forskningsstudier.