• Español
  • English
  • Svenska
Søg
Close this search box.

Fremtidsværksted

- et demokratisk forum for delt­agere med forskel­lige inter­ess­er, erfaringer og positioner

Fremtidsværk­st­edet  er et demokratisk forum, hvor delt­agere med forskel­lige inter­ess­er, erfaringer og posi­tion­er kan mødes for at arbe­jde med et overord­net tema eller emne, som de ønsker at ændre eller udvikle.

Hvor­for arbe­jde med Fremtidsværk­st­edet? For­målet med meto­den er at facilitere aktiv delt­agelse i udviklings- og foran­dringsar­be­jde. Meto­den giv­er en struk­tur, hvor der tages højde for alle delt­agernes stem­mer og per­spek­tiv­er, og hvor delt­agerne på egne præmiss­er og vilkår i fæl­lesskab kan komme med en plan for at påvirke deres omgivelser og deres eget liv.

Fremtidswork­shop­pen faciliteres nor­malt af to per­son­er, der guider delt­agerne gen­nem fem fas­er, der går fra prob­le­mopgørelse til en handlingsplan:

Find et tema for work­shop­pen. I det svenske LEMA-pro­hekt var temaet:

Hvad skal jeg/vi gøre for at give de unge i nabo­laget et godt liv i dag og i fremtiden?

Diskuter og beslut hvem der skal delt­age, hvor mange dage der skal til (1 eller 2 dage), hvor work­shop­pen skal foregå, og hvor­dan processen skal dokumenteres.

Stedet er vigtigt, for­di du skal organ­is­ere rum­met på en måde, så det føles tilgæn­geligt, at det inviter­er til dia­log og mulig­gør sym­metriske magt­forhold. Hvem og hvad som vil dominere afhænger af, hvor­dan rum­met er indret­tet. Tænk også på at vælge et sted, som du nor­malt ikke bruger.

Work­shop­pen starter med en over­sigt over prob­le­mer, vanske­lighed­er og forhin­dringer relateret til temaet; hvad ønsker delt­agerne at gøre op med, hvad er de kri­tiske over­for, og hvad opleves som problematisk?

Det er vigtigt at under­strege, at alt skal tages alvorligt, og at alle kan tale frit. Det, der bliv­er sagt, bliv­er noteret i punk­t­form på planch­er af led­erne. Planch­erne bruges derefter i diskus­sion­er i min­dre grupper.

Paper with notes from future workshop

Paper with notes from future workshop

Delt­agerne opfor­dres til at se ud over hverda­gens ruti­n­er og van­er og beskrive, hvor­dan de forestiller sig en fremtid; hvor­dan ville det se ud, hvis du havde beslut­ningskraften, og der ikke var nogen begræn­sninger og begrænsninger?

Også her er det, der bliv­er sagt, noteret i punk­t­tegn på planch­er af led­erne. Planch­erne bruges derefter i diskus­sion­er i min­dre grup­per. Akutte og attrak­tive vision­er og ideer bliv­er konkre­tis­eret i næste fase.

Her mødes delt­agerne i små grup­per for at diskutere konkrete løs­ninger og han­dlinger. Arbe­jdet i grup­perne skal resul­tere i opgaver vedrørende, hvad der skal gøres af hvem, hvornår,  hvor­dan og hvorfor.

Opgav­erne præsen­teres for hele grup­pen, som så bliv­er enige om, hvilke ideer og forslag der skal arbe­jdes videre med.

Led­erne af fremtidsværk­st­edet samt tidligere og nye delt­agere går sam­men for at følge op på de opgaver, der er beslut­tet; hvad er der sket siden sid­ste møde, hvilke udfor­dringer har der været i forhold til imple­menterin­gen, og hvor­dan kan arbe­jdet fortsættes?

Referencer

Buhl, Jette; Gitte Nile­sen & Ingrid Therkelsen (1989). Fremtidsverk­stad – en udfor­dring til det sociale arbe­jde. Nordiskt Sosialt Arbei­de 3/1989, 16–22.

Den­vall, Vern­er & Tapio Salo­nen (2000). Att bry­ta vanans makt – Framtidsverk­städer och det nya Sverige. Lund: Studentlitteratur

Jungk, R., and N.R. Müllert. 1984. Hånd­bog I Fremtidsværk­st­ed­er. Viborg: Poli­tisk Revy. (TRAN Nielsen, B. S.)