• Español
 • English
 • Svenska
Søg
Close this search box.

Omvendt deltagelse

Involv­erende process­er, hvor magt­forhold­et er vendt på hovedet.

A plane seen from a yard passing over buildings

Omvendt delt­agelse er en teknik til pæd­a­gogisk plan­lægn­ing, der kan anven­des til at skabe delt­agelsesprocess­er med børn og unge, hvor magt­forhold­et mellem unge og vok­sne vendes på hovedet. 

Hvor­for arbe­jde med omvendt delt­agelse? For­di der med omvendt delt­agelse arbe­jdes med et fra neden per­spek­tiv. Det er de unge, som ini­tier­er, plan­læg­ger og udfør­er pro­jek­ter i samar­be­jde med pæd­a­goger, der anven­der deres faglighed, metoder og erfaringer fra eget bagkat­a­log til at under­støtte de unges idéer. Teknikken er ’omvendt’ for­di myn­dighe­den er lagt ud til dem, der ikke ple­jer at have den – fx. de mar­gin­alis­erede stem­mer i det urbane rum. 

Når man arbe­jder med omvendt delt­agelse arbe­jdes der med tre fas­er, som det er pæd­a­gogens opgave, at facilitere de unge igen­nem. De tre fas­er er ini­tier­ing, plan­lægn­ing og udførelse.

Tag fat i en gruppe unge, som I kender, og som I ved kom­mer i insti­tu­tio­nen (fast track). Plan­læg to møder med de unge.

Det er vigtigt på møderne at fremhæve, at alt tages alvorligt, at ordet er frit, og at det er for­budt at diskutere. Det er en god idé at tale i stiko­rds­form, da det der bliv­er sagt skal noteres i stiko­rd på ’vægavis­er’, så alle kan se, hvad er der bliv­er noteret. Vægavis­erne fra første møde hænges op til det andet møde og anven­des som fælles afsæt.

Find en overskrift/et tema, som grup­pen er optaget af: “Livet i klubben”, “Klubben i området”, “Det gode unge­liv i klubben”…

 1. Kri­tik­fase: Snak med de unge om hvad der er galt – kri­tik og util­fred­shed med ‘temaet’.

Skriv det op.

 1. Utopi­fase: Hvor­dan skulle det være hvis I (de unge) selv kunne bestemme?

Skriv det op.

 1. Realis­er­ings­fase: Mind dem om deres idéer – hvad vil de gerne realis­ere og hvor­for? Snak med afsæt i over­skriften og snak med dem om hvor de kunne starte? Hvad og hvor­dan vil de gøre?

Efter andet møde plan­lægges efter­føl­gende møder, hvor de unge selv går i gang med at plan­lægge og udføre de idéer til foran­dring, som de er blevet enige om. Husk det er de unge, som har ejer­skab over processen, mens det er pæd­a­gogernes opgave at under­støtte forløbet.

 • Sæt rum­met så det ind­by­der og inviter­er til deltagelse.
 • Indret rum­met fysisk, så det inviter­er til dia­log. Brug den fysiske indret­ning til at ’vende’ rum­met om.
 • Hav øje for, at det fysiske rum under­støt­ter magten i rum­met – hvem/hvad skal dominere? 
 • Rum­met sig­nalerer bestemte ting – fx. et klas­seværelse og et krea-værk­st­ed. Måske kan I finde et sted I ikke ple­jer at være sam­men i? 
 • Stræb efter at skabe det samme rum hver gang. Brug fx. vægavis­er og arte­fak­ter som fx. blom­ster, stoleopstilling.

Læse mere om hvor­dan du arbe­jdet med rum­met i artiklen ”Didak­tik som deltagelse”.

Opfordringsstruktur – Upturned Participation

 • Lav regler for møderne sam­men med de unge – det er deres rum og der­for også dem, der skal bestemme reglerne. Må man fx. tale i mobil­tele­fon under møderne, skal der være pauser, eller kom­mer og går man som det pass­er?
  Reglerne kan løbende jus­teres og diskuteres.
 • Er der bar­ri­er­er, der kan stå i vejen for delt­agelse? Mødes man fx. kl. 17, hvor de unge sultne, så sørg for mad.
 • Vælg en stil I kan være i, og hold fast i den – også når der testes løs, men vær flek­si­bel og tilpas til de unges behov (kl. 15 eller 16, mandag eller tors­dag, 2 eller 3 timer).

Læs mere om Opfor­dringsstruk­tur i artiklen: (link mangler)

Djævlens advokat

En måde at stille de svære/kritiske spørgsmål på.

En teknik, der skal ses og udføres som en kærlig kri­tik, i over­gang fra utopi til virkeliggørelse/realisering.

Husk at du ikke er neu­tral i arbe­jdet. Du må ikke dominere ved at vur­dere og kon­klud­ere, men skal heller ikke køres over.

Konkret for­mu­ler­ing: ”Nu er jeg djævlens advokat…” ”hvad ville djævlens advokat sige til det..?”

Forskel­lige advoka­tur­er: hvad ville den her idé betyde for: jer, området, de pro­fes­sionelle, de gam­le, børnene, naturen etc…
Brug gre­bet til at udfolde de unges perspektiv.

Læs mere om Djævlens advokat og facil­i­ta­torens rolle i Jung og Müller bog Hånd­bog i fremtidsværk­st­ed­er: Nielsen, B. S., (TRANS.) (1984). Robert Jungk & Nor­bert Müllert: Hånd­bog i fremtidsværksteder.