• Español
  • English
  • Svenska
Søg
Close this search box.

PSP – Danmark

Indholdsfortegnelse 
Model of Upturned Participation

LEMA projektet i Danmark

LEMA pro­jek­tet blev grund­lagt i Køben­havn af to instanser: Køben­havns Pro­fes­sion­shøjskole og bolig­forenin­gen KAB. De har arbe­jdet med en gruppe yder­st udsat­te unge men­nesker, karak­teris­eret af at have lidt eller ingen forbindelse til uddan­nelses­mæs­sige eller pæd­a­gogiske tilbud. De havde kon­tin­uerlige erfaringer med krim­i­nalitet og tilbragte ofte og lang tid i offentlige rum, dvs. unge, som har rig erfar­ing med at bruge gaden og offentlige rum som alter­na­tiv­er til de eksis­terende tilbud og aktiviteter. Alder­sspred­nin­gen er mellem 16–25 og inklud­er­er både piger og drenge.

Hov­ed­for­målet med LEMA pro­jek­tet var rettes­nor for de gen­nem­førte tilt­ag i Køben­havn. Viden­sk­a­belig filosofi og de metodol­o­giske ram­mer, som blev brugt, var forankret i tilt­a­gene af en forskn­ingstra­di­tion kaldet Crit­i­cal Utopi­an Action Research. Vi arbe­jd­ede med en demokratisk og delt­a­gende til­gang til hvad vi kalder Tem­a­tiske Work­shops, som er inspir­eret af Future Cre­at­ing Work­shops (da: Fremtidssk­abende Work­shops). Essensen af dette arbe­jde er, at reflek­tere og analy­sere sam­men med de unge men­nesker over deres oplevelser i hverda­gen med at være ung i Køben­havn, særligt i deres nærom­råde — hvad er mulighed­erne og hvad er bar­ri­er­erne. Efter at have beg­y­n­dt, kom analy­sen af alter­na­tiv­er og utopiske ideér om hvor­dan de vil have dem, når de beslut­ter sig.

Det primære for­mål er at imple­mentere det ana­lytiske arbe­jde og alter­na­tive idéer i den eksper­i­mentelle fase. Ved at vende magten om, stræber vi efter nye løs­ninger, men også løs­ninger, som pass­er ind i de unge men­neskers liv. I dan­sk sam­men­hæng yder velfærdsstat­en under­støt­telse til deres borg­ere, insti­tu­tion­er, som skaber rum for deres uddan­nelse, fritid og deres liv. Men alt for ofte anerk­ender disse mar­gin­alis­erede unge ikke velfærdssys­te­merne eller bliv­er ikke anerk­endt af selvsamme. Dette pro­jekt prøver at bringe et nyt per­spek­tiv til denne udfordring.

Omvendt deltagelse

“Omvendt delt­agelse” er et modus for delt­agelse og plan­lægn­ing, hvor vi stræber efter at ændre magt­forhold­et mellem aktør­erne. Ved at ændre magt­forhold­et, gives mere magt — hvis ikke al magten — til de, der sæd­van­ligvis ikke har magt. I dette pro­jekt er det de mar­gin­alis­erede unge. Vi vil gå i detal­jer med mod­ellen i det kom­mende afs­nit. Her prøver vi i korte træk, at udlægge bag­grun­den for at denne måde at arbe­jde med “Omvendt deltagelse”.

Inspi­ra­tio­nen kom­mer fra Kurt Aagaard Nielsens og Birg­er Steen Nielsens arbe­jde. De er begge pro­fes­sor­er ved Roskilde Uni­ver­sitet, (Nielsen and Nielsen 2007). De har opbygget en filosofi af viden­skab og en metodol­o­gisk ramme for aktions­forskn­ing, som kaldes Crit­i­cal Utopi­an Action Research (CUAR) (Nielsen and Nielsen 2016, Tofteng og Husted 2014). Arbe­jdet med process­er i omvendt delt­agelse er et kerneele­ment i tra­di­tio­nen af CUAR aktionsforskning.

Tra­di­tio­nen beg­y­n­dte i 1980 og er primært karak­teris­eret af dens prak­tiske for­tolkninger af kri­tisk teori, en teo­retisk struk­tur først intro­duc­eret af Max Horkheimer og Theodor Adorno i 1940’erne (Horkheimer and Adorno [1944] 2001, Tofteng and Bladt 2019). Den klas­siske kri­tiske teo­retik­er var optaget af forhold­et mellem viden­skab, viden og demokrati. Der var særlig vægt på at vi skal pro­duc­ere viden­sk­a­belig viden på en kollek­tiv og demokratisk måde, for at sikre, at selve viden­sk­aben ikke spiller en rolle i ska­belsen af en udemokratisk virke­lighed.
Der­af er betyd­nin­gen af teori vendt om: Teori som kri­tisk tænkn­ing skal udtrykke en forståelse af, hvad der er i lyset af det, der “burde være” (Adorno 1984, 206 her taget fra Nielsen and Nielsen 2006, Tofteng and Bladt 2019).

I tillæg til kri­tisk teori er tra­di­tio­nen af CUAR inspir­eret af andre kilder og tænkere:

  • En af dem er Kurt Lewins arbe­jde med fokus på demokrati og deltagelse.
  • En anden er den socio-tekniske tra­di­tion og fokuset på organ­i­sa­tionel social plan­lægn­ing og udvikling. En tred­je er fremtids­forskn­ing af Robert Jungk og Ernst Blochs arbe­jde med kon­ceptet af utopi fra hans arbe­jde med “The Prin­ci­ple of Hope” (Bloch 1995; Lewin 1946).

Al denne inspi­ra­tion skaber en teo­retisk struk­tur, som bringer en nogen­lunde prak­tisk til­gang til forståelsen af sam­fun­dets rolle i social forskn­ing. En forståelse af, ikke kun at påtage sig rollen som en kri­tisk ana­lytik­er af sam­fun­det, som de klas­siske kri­tikere påtog sig, men at spille en aktiv reformistisk rolle. Delt­agelse i eksper­i­menter og udvikling af ny fremtid, selv om der er en risiko for fremmedgørelse af både men­nesker og sys­te­mer, som kri­tiske teo­retikere advarede os om (Tofteng og Bladt 2019).

LEMA pro­jek­tet er skabt på bag­grund af denne CUAR tra­di­tion og skaber ny viden i samar­be­jde med mar­gin­alis­erede unge på tværs af Spanien, Sverige og Danmark.

Et vigtigt ele­ment af CUAR er Future Cre­at­ing Work­shops (FCW). Det er en metode udviklet af østrigske fremtids­forskere Jungk og Müllert (1984, se også Bladt & Nielsen, 2013; Drewes 2006; Husted & Tofteng, 2007, Bladt og Chris­tensen 2020). Oprindeligt var det for Jungk en metode til ska­belse af social aktivisme. Anven­delse af meto­den i forskn­ingsø­jemed er noget anderledes fra dets oprindelige modus. I struk­turen af CUAR pro­jek­tet bliv­er den både en metode til ska­belse af tilt­ag og social aktivisme samt en metode til viden­spro­duk­tion i en bredere for­stand. I en forskn­ingskon­tekst, udforsker vi sys­tem­a­tisk og analy­ser­er hvor­dan foran­dringer kan skabes, når der trækkes på folks eget ube­hag, ambivalens, og kri­tik vedrørende det at bo i mod­erne tid og deres utopiske idéer. I LEMA pro­jek­tet arbe­jder vi med de mar­gin­alis­erede unge men­nesker i tem­a­tiske work­shops, inspir­eret af FCW. Vi gener­erer både udkast og mod­eller til prak­tisk foran­dring og eksper­i­menter­ing, men sam­tidig nede­nun­der dette skaber vi viden, som reflek­ter­er social og sam­fundsmæs­sig udvikling.

Nu bliv­er vi mere speci­fikke og reflek­ter­er over den speci­fikke mod­el af “Omvendt Delt­agelse” (se fig­uren herun­der). Omvendt delt­agelse er primært en vejled­ning til en mere demokratisk plan­lægn­ing­spro­ces. Lige­som alle plan­lægn­ing­sprocess­er, består den af en ini­tierende fase (beg­y­n­delsen), en plan­lægn­ings­fase, og en imple­menter­ings­fase eller eksper­i­mentel fase.

Hvem har autoriteten?

I de fleste plan­lægn­ing­sprocess­er er det forskeren, lær­eren eller den givne autoritet, som har ejer­skab over alle tre fas­er. Dette bety­der, at den gældende autoritet ini­tier­er, plan­læg­ger og imple­menter­er et givent pro­jekt, idéer eller fore­ta­gende. I mod­erne process­er af involver­ing af borg­ere, ser vi eksper­i­menter som involver­er bestemte målgrupper/borgere i de forskel­lige stadier af processen. I fel­tet af socialt arbe­jde er det meget almin­deligt, at den gældende autoritet — admin­is­tra­tio­nen eller sags­be­han­dler for unge — igangsæt­ter og plan­læg­ger en giv­en aktivitet og derefter inviter­er børn og unge til at delt­age i imple­menter­ings­fasen. For eksem­pel er mange fod­bold­turner­inger plan­lagt af pro­fes­sionelle, hvorefter de unge inviteres til at delt­age i turner­in­gen. En anden mulig mod­el kan være, at invitere unge til at fores­lå aktiviteter, som derefter bliv­er plan­lagt af de pro­fes­sionelle, hvormed de unge bliv­er inklud­eret end­nu en gang, når selve aktiviteten (fiske­tur, kla­tre­tur, osv.) bliv­er realis­eret (Bladt 2013).

Det, vi gerne vil intro­duc­ere, er begre­bet “Omvendt Delt­agelse”. Vores valg af kon­ceptet “Omvendt Delt­agelse” har at gøre med hvem vi allok­er­er autoritet til (Arn­stein 1969).

At være vendt om bety­der, at magten dis­tribueres til de, som sæd­van­ligvis ikke har noget at skulle have sagt eller magt over en plan­lægn­ing­spro­ces.
Vi giv­er magten til ini­tia­tiv, plan­lægn­ing og gen­nem­førsel til denne gruppe.

Yderligere læsning

Ditte Tofteng & Mette Bladt (2020): ‘Upturned Par­tic­i­pa­tion’ and Youth Work: Using a Crit­i­cal Utopi­an Action Research Approach to Fos­ter Engage­ment, Edu­ca­tion­al Action Research, 28:1, 112–127, DOI: 09650792.2019.1699843

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09650792.2019.1699843