• Español
  • English
  • Svenska
Søg
Close this search box.

Partnere i Spanien

Mød pro­jek­tets spanske part­nere: Uni­ver­si­dad de Mála­ga og Aso­ciación Mar­ro­quí para la Inte­gración de los Inmigrantes

map of Malaga, Spain

Universidad de Málaga

Institution for højere videregående uddannelse

Uni­ver­sitetet i Mála­ga (UMA) er en af Spaniens fremmeste insti­tu­tion­er for højere videregående uddan­nelse (ranger­ing i ver­den: 736) [2016]. Siden dets opståen i 1972 har UMA hur­tigt udvidet sit inter­na­tionale tilst­ede­værelse og pres­tige. UMA har for tiden to campi (1.797.247 m²), over 35.000 stud­erende og 2.400 professorer.

UMA stim­ulerer inno­v­a­tiv uddan­nelse og forskn­ing ved at fremme kvaliteten af sine pro­fes­sor­er og forskn­ings­grup­per. Dette sker via delt­agelse i inter­na­tionale forskn­ing­spro­jek­ter — admin­istr­eret af OTRI (Kon­toret for Trans­fer af Forskn­ingsre­sul­tater) — med støtte og spon­sorering af iværk­sæt­ter­pro­gram­mer fra den lokale Tech­Park (PTA).

Det delt­a­gende forskn­ing­sh­old (RIEDU: Resilience, Inclu­sion and Edu­ca­tion / Mod­stand­skraft, Inklu­sion og Uddan­nelse) er en mul­ti — og inter­dis­ci­plinær gruppe, som er involveret i forskel­lige aktiviteter såsom inter­dis­ci­plinær uddan­nelse, forskn­ing, udvikling af pro­gram­mer for involver­ing i nær­miljøet, net­work­ing, inklu­sion, uddan­nelse og mod­stand­skraft i vari­erende kon­tek­ster.
Forskn­ing­sh­old­et pri­or­iter­er emn­er, som vedrør­er udsat­te børn og unge (UBU), såsom UBU med hand­i­cap og deres fam­i­li­er, UBU med særlige etniske/migrant bag­grunde samt mar­gin­alis­erede UBU og deres fam­i­li­er, som bor i udsat­te boligområder.

Forskn­ing fore­taget af hold­et på UMA har en stærk fokus på kri­tik og social ret­færdighed. Det udforsker særlige udfor­dringer og forhin­dringer for social inklu­sion, unge men­neskers velvære og nær­miljøets mod­stand­skraft. Sam­tidig søger teamet at informere lov­giverne og at skabe og facilitere effek­tiv social forandring.

Kon­takt: Ph.D., Senior Lec­tur­er & Researcher David Her­rera, Uni­ver­si­dad de Mála­ga, d.herrera@uma.es

Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes

Den Marokkanske Forening for Integration af Immigranter

(AM) blev grund­lagt i 2003 som et ini­tia­tiv af inter­na­tionale stud­erende ved Uni­ver­sitetet i Mála­ga. Det blev grund­lagt før regerin­gen fjernede stipendi­er og ret til at stud­ere på uni­ver­sitetet, hov­ed­sageligt til stud­erende fra immigrantgrupper.

DET SOCIALE ANSVAR, som Den Marokkanske Foren­ing for Inte­gra­tion af Immi­granter har, er der­for iboende i dens lovmæs­sige natur. Siden dens opståen har forenin­gen været karak­teris­eret af en stærk social forplig­telse og et fast beslut­tet kald til at arbe­jde for fæl­lessk­a­bets inter­ess­er. Forenin­gens sociale ind­sats har bidraget til at virke­lig­gøre social inklu­sion af mange immi­granter. Yder­mere har den bidraget til at facilitere samek­sis­tens og opl­yse den spanske befolkn­ing omkring migranternes virkelighed.

Med hen­syn til dens organ­isatoriske og admin­is­tra­tive kapacitet, er Den Marokkanske Foren­ing for Inte­gra­tion af Immi­granter en af de stærkeste foreninger i Mála­ga. Den fik tildelt “Mála­gas Friv­il­lig­pris” i kon­tek­sten af inter­na­tion­alt samar­be­jde i 2011, 2016 og 2017.

Forenin­gen har et mul­ti­dis­ci­plinært og mul­ti­kul­turelt teknisk og pro­fes­sionelt team med bred erfar­ing inden­for design og imple­menter­ing af pro­jek­ter for diverse offentlige og pri­vate instanser.

Kon­takt: Mr. Ahmed Khal­i­fa, Direc­tor, aem_malaga@yahoo.es