• Español
  • English
  • Svenska
Søg
Close this search box.

Participatory Social Planning (PSP)

PSP (på dan­sk: Delt­a­gende Social Plan­lægn­ing) kon­noter­er par­a­dig­met om delt­a­gende plan­lægn­ing, men med en finurlighed.

A plane seen from a yard passing over buildings

Delt­a­gende social plan­lægn­ing er en metodol­o­gisk til­gang til kri­tisk reflek­sion, strate­giske løs­ninger, samt kreative svar i forbindelse med social inklu­sion af mar­gin­alis­erede unge men­nesker. Set i et bredere per­spek­tiv, fokuser­er den sociale dimen­sion på involver­ing af grup­per af borg­ere i den sociale plan­lægn­ing­spro­ces. Borg­erne bringer hermed deres erfaringer og livsver­den i spil.

Samar­be­jdet om ska­belsen af denne mod­el har været en læring­spro­ces og en udvidelse af viden og til­gange ret­tet mod pro­fes­sionelle aktør­ers prak­sis, velfærds-embeds­folk, NGO’er, poli­tiske beslut­ningstagere, under­vis­ere, samt forskere. Dette i forhold til at forstå, anerk­ende og rea­gere på de kom­plekse sociale prob­le­mer, som mar­gin­alis­erede unge møder.

Hvert land bidrager til mod­ellen med forskel­lige til­gange. Du kan finde mere dyb­degående reflek­sion over nation­al forskn­ing under hver fane. Du kan også finde mere om de anvendte teknikker under fanen Urbane Metoder.