• Español
  • English
  • Svenska
Søg
Close this search box.

Partnere i Danmark

Mød pro­jek­tets danske part­nere: Køben­havns Pro­fes­sion­shøjskole og Bolig­forenin­gen 3B

Map of central Copenhagen

Eksem­pel på et spaghet­ti-dia­gram udført af en gruppe studerende

Københavns Professionshøjskole

University College Copenhagen

I marts 2018 blev UCC (Uni­ver­si­ty Col­lege Copen­hagen) og Metropol lagt sam­men og dannede Køben­havns Professionshøjskole.

Køben­havns Pro­fes­sion­shøjskole tilby­der pro­gram­mer på bach­e­lor­niveau, akademiske pro­fes­sion­sud­dan­nelser og højere efterud­dan­nelser. Den udfør­er også anvendt forskn­ing og udviklingsak­tiviteter i emn­er inden­for velfærdssek­toren, såsom pæd­a­gogik, sund­hed og hel­bred, reha­bili­ter­ing, velfærd­ste­knolo­gi, ledelse, under­vis­ning og socialt arbe­jde. End­videre uddan­ner insti­tu­tio­nen syge­ple­jer­sker, fys­ioter­apeuter, psyko­mo­toriske ter­apeuter, teg­n­sprogstolke samt tek­stil — og kunsthåndværksdesignere.

Med opmærk­somhe­den på de evigt foran­derlige dynamikker af en glob­alis­eret ver­den, kig­ger Køben­havns Pro­fes­sion­shøjskole mod det inter­na­tionale fæl­lesskab for at finde part­nere og samar­be­jde med hen­blik på udvek­sling af viden og indsigt.

Køben­havns Pro­fes­sion­shøjskole har campi i Køben­havn, Nord­sjæl­land, Aarhus og Born­holm. Den organ­is­er­er tal­rige udvek­sling­spro­gram­mer for stud­erende, per­son­ale og under­vis­ere, både i studie og arbe­jd­sø­jemed. Som part­ner og medlem af ERASMUS Uni­ver­si­ty Char­ter under Den Europæiske Unions Life­long Learn­ing Pro­gramme, er Køben­havns Pro­fes­sion­shøjskole engageret i at forbedre adgang til og gen­nem­sigtighed af uddan­nelser og prak­tiksys­te­mer i Europa. Der er særlig fokus på at fremme sam­men­hæng mellem uddan­nelse og prak­tik ved at forbedre flek­si­ble læringssti­er mellem de forskel­lige systemer.

Inter­na­tion­al, pro­fes­sionel og akademisk net­work­ing er ker­nen af KPs bestræ­belser på, at forbedre kvaliteten af uddan­nelsespro­gram­mer, pro­fes­sion­nelle aktiviteter og forskn­ing. Foru­den stud­eren­des og ansattes mobilitet, beskæftiger Køben­havns Pro­fes­sion­shøjskole sig med forskn­ing og udvikling i samar­be­jde med en bred vifte af part­nere i form af inter­na­tionale uddannelsesinstitutioner.

Gen­nem forskn­ing og udviklingsar­be­jde er Køben­havns Pro­fes­sion­shøjskoles mål­sæt­ning kon­tin­uerligt at udvikle videnssam­lin­gen for prak­tikpro­gram­mer. Forskn­ing­spro­jek­terne er udviklet til at forbedre videns­flow mellem forskn­ing, uddan­nelse og prak­tik. De er udviklet til at skabe viden, der kan bruges i uddan­nelsespro­gram­mer og til at hjælpe akademiske lærere med at forbedre deres forskn­ing og udvikling­sevn­er. Ved at opretholde pro­duk­tio­nen af rel­e­vant viden og øge det akademiske fakul­tets involver­ing i forskn­ing og udvikling, faciliter­er Køben­havns Pro­fes­sion­shøjskole udviklin­gen af uddan­nelsespro­gram­mer med en end­nu stærkere videnssamling.

Boligforeningen 3B

Bolig­forenin­gen 3B er en del af Køben­havns Andels­bolig­foren­ing. KAB er Dan­marks største udle­jer af sociale boliger. KAB admin­istr­erer ca. 64.000 boliger i mere end 500 ejen­domme for 60 sociale bolig­foreninger og kom­muner i Region Hovedstaden.