• Español
  • English
  • Svenska
Søg
Close this search box.

Partnere i Sverige

Mød pro­jek­tets svenske part­nere: Malmö Uni­ver­sitet og Malmö Stad

Malmö Universitet

Institution for højere videregående uddannelse

Sam­men­lagt har Malmö Uni­ver­sitet omkring 24.000 stud­erende og omkring 1.900 ansat­te. Det blev grund­lagt i 1998. Siden beg­y­n­delsen har dets vision været, at bidrage til et bæredygtigt og ligeværdigt sam­fund gen­nem forskn­ings­baseret viden, kri­tisk reflek­sion samt adgang til uddan­nelse og livs­lang læring.

Uni­ver­sitetet har aktivt arbe­jdet for, at udvide delt­agelse i forhold til at rekrut­tere stud­erende fra studiefremmede miljøer. Idag kom­mer en tred­jedel af de stud­erende fra en bag­grund, som ikke er sven­sk og to tred­jedele er første­gen­er­a­tions akademikere. Malmö Uni­ver­sitet har fem fakul­teter og fem forskningscentre.

Malmö Uni­ver­sitet er et aktivt sam­lingspunkt for forskn­ing og uddan­nelse i syn­er­gi med nær­miljøet. Uni­ver­sitetet samar­be­jder med den sociale sfære, for­ret­ningsver­de­nen og den offentlige sek­tor for at bidrage til at iden­ti­fi­cere og skabe løs­ninger til udfor­dringer i samfundet.

Uddan­nelse på Malmö Uni­ver­sitet fokuser­er blandt andet på migra­tion, bæredygtighed, urbane studi­er, socialt arbe­jde og uddan­nelse. Uddan­nelsespro­gram­merne omfat­ter prak­tik og pro­jek­tar­be­jde i tæt samar­be­jde med eksterne aktør­er. Dette gælder også for forskn­ing, som har en tung fokus på samar­be­jde med det omkring­liggende samfund.

Malmö Stad

Pæd­a­gogisk Inspi­ra­tion (PI) er en organ­i­sa­tion inden­for Malmö kom­munes skoledis­trikt. Den er både en forskn­ingsen­hed og ser­viceen­hed for skol­erne i byen. Med 100 ansat­te, i besid­delse af en bred vifte af evn­er og kom­pe­tencer, tilby­der den støtte og pro­jek­ter til 75 grund­skol­er, 13 efter­skol­er og 250 børnehaver.