• Español
  • English
  • Svenska
Søg
Close this search box.

PSP – Sverige

Indholdsfortegnelse 

Participatory Social Planning — Sverige

Den svenske del af LEMA-pro­jek­tet er baseret på et samar­be­jde mellem Malmø Uni­ver­sitet og Malmø by. Pro­jek­tet har involveret en gruppe unge mænd i alderen 18–20 år, som bor i et socioøkonomisk udsat­te kvarter i byen.

Målene for LEMA-pro­jek­tet har været styrende for arbe­jdet i Malmø, som har taget udgangspunkt i Fremtidsværk­st­ed-meto­den. Meto­den har til for­mål at tilbyde et demokratisk forum for diskus­sion­er knyt­tet til et tema eller emne, som delt­agerne ønsker at ændre eller udvikle. I Malmø diskuterede de delt­a­gende unge deres liv ud fra temaet

“Hvad skal jeg/vi gøre for at give unge i boligom­rådet et godt liv i dag og i fremtiden?”

To ledere guid­ede de unge gen­nem de fas­er, som meto­den byg­ger på. I den første, kri­tik­fasen, blev prob­le­mer og udfor­dringer relateret til temaet opgjort, og i den anden, visions­fasen, alter­na­tiv­er og vision­er ud fra, hvor­dan det kunne være, hvis der ikke var begræn­sninger. Efter disse fas­er gik arbe­jdet over i en konkre­tis­er­ings­fase, hvor delt­agerne drøft­ede konkrete løs­ninger og tilt­ag. Denne fase er vigtig, for­di hov­ed­for­målet med Fremtidsværk­st­edet er at arbe­jde for foran­dring og udvikling. Her brugte delt­agerne der­for ideerne fra de tidligere fas­er til at blive enige om en handlingsplan.

Fremtidsværksted

Fremtidsværk­st­edet er en metode udviklet af Robert Jungk og Nor­bert Müllert (1984), som har til for­mål at skabe et demokratisk rum, hvor men­nesker kan mødes ud fra egne præmiss­er og forud­sæt­ninger for sam­men at påvirke deres omgivelser og deres eget liv. Meto­den, som i dag bruges i forskel­lige lande, herun­der Sverige og Dan­mark, tilby­der således et rum, hvor delt­agere med forskel­lige inter­ess­er, erfaringer og værdier mødes for at diskutere og plan­lægge forandringer.

Det ide­ol­o­giske grund­lag for udviklings- og foran­dringsar­be­jde, som Framtidsverk­stad byg­ger på, kan ifølge Den­vall og Salo­nen (2000) opde­les i seks dimensioner:

  • Men­neskesynet byg­ger på en tro på men­neskers evne til at tænke, skabe og tage ans­var for deres liv og deres omgivelser.
  • Synet på men­neske­lig udvikling er, at det ikke er muligt at stole på etablerede løs­ninger, og der­for har men­nesker og sam­fund brug for kreativitet og mod til at prøve nye løsninger.
  • Synet på kollek­tiv ska­belse er, at ind­sigt og han­dlinger skabes i kon­fronta­tion­er og møder med andre mennesker.
  • Synet på sam­spillet mellem kri­tik og vision, det er i grænse­fladen mellem mod­stand, drømme og ideer om fremti­den, at inno­va­tion og foran­dring bliv­er mulig.
  • Synet på demokrati er, at demokratisk udvikling forud­sæt­ter nye for­mer for fælles beslut­ninger i takt med samfundsændringer.
  • Synet på fremti­den er, at der er en evne i men­nes­ket til at vælge veje og for­mulere fremtids­billed­er og strategier.

Fremtidsværk­st­edet tilby­der først og fremmest en are­na for at fremme han­dling og foran­dring, baseret på en struk­tur­eret pro­ces, der kom­biner­er rationel og logisk analyse med kreativitet (Den­vall och Salo­nen 2000:30). Anven­delse af meto­den i en forskn­ingssam­men­hæng er noget anderledes end denne til­gang. Men hvad angår meto­den “Omvendt delt­agelse”, giv­er Fremtidsværk­st­edet mulighed for, at aktions­forskere sys­tem­a­tisk kan under­søge og analy­sere, hvor­dan foran­dringer kan skabes, når man trækker på delt­agernes egen kri­tik, vision­er og løs­ninger. På den måde kan der skabes viden om social og sam­fundsmæs­sig udvikling.

Referencer

Buhl, Jette; Gitte Nile­sen & Ingrid Therkelsen (1989). Fremtidsverk­stad – en udfor­dring til det sociale arbe­jde. Nordiskt Sosialt Arbei­de 3/1989, 16–22.

Den­vall, Vern­er & Tapio Salo­nen (2000). Att bry­ta vanans makt – Framtidsverk­städer och det nya Sverige. Lund: Studentlitteratur

Nielsen, B. S., (TRANS.) (1984). Robert Jungk & Nor­bert Müllert: Hånd­bog i fremtidsværk­st­ed­er. (1. ed.) Poli­tisk revy.