• Español
  • English
  • Svenska
Søg
Close this search box.

Livslinje

Livs­lin­jen er en teknik, der kan bruges til at analy­sere men­neskers livshistorie.

Three young men looking at the water on a rocky beach

I dette forskn­ing­spro­jekt er ’livs­lin­jen’ blevet brugt til at analy­sere migra­tions­ba­nen for de unge, vi har arbe­jdet med i Spanien.

Hvorfor bruge “livslinjer”?

Biografisk metodolo­gi er ikke blot et mid­del til at forstå virke­lighe­den for udsat­te men­nesker og grup­per, men har flere merværdier, der gør det til en veleg­net stud­ies­trate­gi med et enormt poten­tiale set ud fra et socio-pæd­a­gogisk synspunkt.

Livs­lin­jen er en meget enkel teknik styret af tid­slogik (kro­nolo­gi), der gør det muligt grafisk at visu­alis­ere de vigtig­ste milepæle i et men­neskes liv. Neden­for er et billede af en af ​​de liv­lin­er, der blev lavet i LEMA-projektet.

Som det kan ses, beg­y­n­dte denne ‘livs­line’ at blive uddy­bet på en rudi­men­tær måde baseret på møder med den pågældende unge, hvor han blev bedt om at fore­tage en livs­re­jse fra sin beg­y­n­delse til tid­spunk­tet for inter­viewet, der fremhævede de mest betyd­nings­fulde øje­b­likke i hen­hold til under­søgelsens fokus.

A sheet of paper with handwritten notes
Indle­dende not­er om livs­lin­je.
Vanske­lighed­er (rød), hjælp (gul) og mål/drømme (blå)
Lifeline visualization
Visu­alis­er­ing af livs­lin­jen i Prezi

Da dette indle­dende arbe­jde var afs­lut­tet, blev livs­lin­jen teg­net ved hjælp af com­put­er­pro­gram­mer, der gjorde det muligt at afk­lare og præsen­tere infor­ma­tio­nen på en mere hen­sigtsmæs­sig måde. For eksem­pel er det øverst til højre det første slide af en ‘livs­lin­je’, der er udar­be­jdet ved hjælp af Prezi-programmet.

For en mere udtøm­mende fork­lar­ing af den biografiske metodolo­gi, der indram­mer ‘livs­lin­je’ som en teknik til under­søgelse og socio-pæd­a­gogisk inter­ven­tion, anbe­faler vi neden­stående kilder udar­be­jdet af medlem­mer af LEMA-projektet.

Referencer

På engelsk

Her­rera-Pas­tor, D.  & Frost, N. (2021). Basic epis­te­mol­o­gy of bio­graph­i­cal research: a review based on the extra­or­di­nary life his­to­ry of a young offend­er. Revista Lati­noamer­i­cana de Metodología de las Cien­cias Sociales (Relmecs) 11(1), e086. https://doi.org/10.24215/18537863e086

Her­rera-Pas­tor, D., Man­cila, I. y Kush­n­er, S. (2017). A cross-nar­ra­tive analy­sis in bio­graph­i­cal inquiry. A research note. The New Edu­ca­tion­al Review, 48, n. 2, 285–296. DOI: 10.15804/tner.2017.48.2.23

På spansk

Her­rera-Pas­tor, D. y De Oña-Cots, J.M. (2021). Inves­ti­gación biográ­fi­ca: méto­do de apren­diza­je extra­or­di­nario. Dos casos de empoderamien­to y resilien­cia [Bio­graph­i­cal research: an extra­or­di­nary learn­ing method. Two cas­es of empow­er­ment and resilience]. En M.T. Castil­la (coord.). Metodologías emer­gentes en edu­cación supe­ri­or (en pren­sa). Barcelona: Octaedro.

Man­cila, I., Sol­er, C. y Her­rera-Pas­tor, D. (2020). Relatos docentes: expe­ri­en­cias y reflex­iones sobre la inclusión en Edu­cación Supe­ri­or  [Teach­ers’ sto­ries: expe­ri­ences and reflec­tions on inclu­sion in high­er edu­ca­tion]. En C. Mon­ge-López y P. Gómez-Hernán­dez (ed.). Claves para la Inclusión en Edu­cación Supe­ri­or (297–333). Madrid: Síntesis.

Her­rera Pas­tor, D., Páez Rob­les, C., Páez Rob­les, D., Por­ras Martínez, M., Ríos López, F., Sánchez Fuentes, A. y Vázquez Fran­co, Á. (2016). Sin ras­tro de edu­cación inclu­si­va en la biografía esco­lar de Raúl [With no trace of inclu­sive edu­ca­tion in Raul’s school biog­ra­phy. Sto­ry and vignettes pro­duced by a group of stu­dents]. Revista Interuni­ver­si­taria de For­ma­ción de Pro­fe­so­ra­do 87 (30.3), 137–155.

Rivas Flo­res, J.I. y Her­rera Pas­tor, D. (coords.) (2009). Voz y edu­cación. La nar­ra­ti­va como enfoque de inter­pretación de la real­i­dad [Voice and edu­ca­tion. Nar­ra­tive as an approach to inter­pret­ing real­i­ty]. Barcelona, Octaedro.

Her­rera Pas­tor, D. (2009). Memo­rias de la escuela. Revisión del for­ma­to auto­bi­ográ­fi­co [School mem­oirs. Review of the auto­bi­o­graph­i­cal for­mat]. En J.I. Rivas Flo­res y D. Her­rera Pas­tor (coords.). Voz y edu­cación. La nar­ra­ti­va como enfoque de inter­pretación de la real­i­dad (37–54). Barcelona: Octaedro.

På portugisisk

González Mon­teagu­do, J., Her­rera Pas­tor, D. y Padil­la Car­mona, M.T. (2019).  Abor­da­gens biográ­fi­co-nar­ra­ti­vas com estu­dantes uni­ver­sitários não-tradi­cionais [Bio­graph­i­cal-nar­ra­tive approach­es with non-tra­di­tion­al uni­ver­si­ty stu­dents]. En A.C. Pes­tana Fragoso y S.C. Andrade Teo­dosio (edi­tors). Dos “Novos Públi­cos” do Ensi­no Supe­ri­or aos estu­dantes “não-tradi­cionais” no Ensi­no Supe­ri­or (59–77). Coim­bra (Por­tu­gal): CINEP.