• Español
  • English
  • Svenska
Søg
Close this search box.

LEMA pro­jek­tet

Learning from the Margins

Social inklu­sion af stærkt mar­gin­alis­erede unge i urbane miljøer

Ratio­nalet bag LEMA pro­jek­tet er den glob­ale bekym­ring for de mar­gin­alis­erede unges udfor­dringer, som man­i­festeres på forskel­lig måde i uddan­nelse, arbe­jde og hverdagsliv. I dette pro­jek­t­samar­be­jde mellem Dan­mark (Køben­havn), Sverige (Malmö) og Spanien (Mála­ga) analy­ser­er vi disse fak­tor­er ud fra de mar­gin­alis­erede unges perspektiv.

Her på web­sitet find­er du vejled­ning og prak­tiske tips og råd, under­vis­nings­ma­te­ri­aler og andre inspir­erende ressourcer ret­tet mod pro­fes­sionelle, stud­erende, mål­grup­per og andre, som beskæftiger sig med inklud­erende delt­a­gende pæd­a­gogisk forskn­ing og prak­sis. Vores mål er:

  • at højne socialpæd­a­gogernes faglige iden­titet ved at styrke deres kapacitet til at håndtere unge i mar­gin­alis­erede sit­u­a­tion­er i urbane miljøer, og
  • at udforske sociale inno­v­a­tive tilt­ag med udsat­te unge.

Det er ikke alt ind­hold som find­es på dan­sk, men du kan læse mere om pro­jek­tet, og herun­der kan du se, hvor­dan vi arbe­jder teo­retisk og praktisk.

Sådan arbejder vi

Urbane metoder. Didak­tiske eksem­pler og metoder udviklet af forskere, lærere og prak­tikere i Køben­havn, Mála­ga og Malmö.

Spaghet­ti-dia­gram­met er en hur­tig og visuel kvan­ti­ta­tiv metode, der bruges til analyse af men­neskers bevægelser i urbane rum.

City Map­ping (eller Byko­rtlægn­ing) er en kval­i­ta­tiv metode, som bruges til udforskn­ing af opfat­telsen af urbane rum.

Fremtidsværk­st­ed er en struk­tur, hvor stem­mer og per­spek­tiv­er fra alle delt­agere ind­drages med hen­blik på at påvirke omgivelserne og eget liv.

Livs­lin­je er en enkel teknik, som gør det muligt at visu­alis­ere de vigtig­ste milepæle i et men­neskes liv.

Omvendt delt­agelse er en teknik til pæd­a­gogisk plan­lægn­ing, hvor magtre­la­tio­nen mellem de unge og de vok­sne er vendt om.

Par­tic­i­pa­to­ry Social Plan­ning (PSP) er et urbant plan­lægn­ingspar­a­digme med fokus på involver­ing af hele nær­miljøet i processen for plan­lægn­ing af nærmiljøet.

Udforsk her hvor­dan PSP bruges i Dan­mark, Spanien and Sverige.